Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 16
Đăng nhập

Triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân năm 2022 và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch số 918/KH-UBND về triển khai thực hiện nhận thức chung đạt được tại Hội nghị trực tuyến Gặp gỡ đầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị Gặp gỡ đầu xuân tại điểm cầu cao Bằng

Mục tiêu kế hoạch nhằm Triển khai có hiệu quả nhận thức chung  đã đạt được tại  Hội  nghị trực tuyến Chương trình gặp gỡđầu xuân giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Hội nghị lần thứ13 Ủy ban công tác  liên hợp giữa các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2022. Xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn, địa phương tham mưu, chủ trì và phối hợp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Nội dung kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm  vụ được  giao  tổ chức  triển  khai  thực  hiện  có  hiệu  quả các  nội  dung của Bản ghi nhớ và những nhận thức chung đạt được giữa các bên. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển  khai  thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan, báo cáo kết quảtheo định kỳ hoặc đột xuất khi  có yêu cầu.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch gắn liền với việc thực hiện các chương trình, kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của từng địa phương, đơn vị.

Xem nội dung kế hoạchvà Bản ghi nhớ  tại đây


Vi Trường
Có thể bạn quan tâm
1 2 3 
ipv6 ready