No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2760

Hướng dẫn xác định tiêu chí rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2474/UBND-CN về việc Hướng dẫn xác định tiêu chí rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mỏ vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, để tiếp tục thực hiện Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, đồng thời xây dựng Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 03/8/2021) được thuận lợi, khắc phục một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng vào Quy hoạch khoáng sản để phát huy giá trị khoáng sản của tỉnh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên môi trường, bảo vệ môi trường, UBND tỉnh hướng dẫn xác định tiêu chí rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, tiến tới xây dựng Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh để thống nhất áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Về cơ sở pháp lý

- Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

- Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

- Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

- Luật Quốc phòng ngày 08/6/2018;

- Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam Trung Quốc;

- Nghị định số 34/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định số 2427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính  phủ ngày 22/12/2011 Phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 1266/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18/8/2020 Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050;

- Quyết định số1167/QĐ-TTg ngày 03/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng phê chuẩn tại Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 07/7/2010 và sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 33/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012; Ủy ban  nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt tại Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 và sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 29/4/2011;

- Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Công viên địa chất tỉnh Cao Bằng;

- Các quy hoạch ngành khác, tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan.

Về nguyên tắc áp dụng chung

Việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung tổng thể các mỏ vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải đi trước một bước làm cơ sở để nghiên cứu triển khai các bước tiếp theo (đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản; chấp thuận chủ trương đầu tư; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; quyết định  phê  duyệt dự án; cấp giấy phép khai  thác và chế biến khoáng sản; cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...).

Tiêu chí rà soát, điều chỉnh,  bổ sung mỏ vật liệu xây dựng thông thường vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng gồm: Xác định điểm mỏ, tuyến mỏ, khoanh định khu vực mỏ; chất lượng, trữ lượng khoáng sản; thời gian khai thác, công suất khai thác; kết nối hạ tầng kỹ thuật, bố trí khu phụ trợ mỏ.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ văn bản hướng dẫn này tổ chức thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng trong Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng, xây dựng Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng khoáng sản (phần khoáng sản làm vật liệu xây dựng) trong Quy hoạch tỉnh. Tiếp nhận phản ảnh, giải đáp thắc mắc về hướng dẫn theo chức năng, thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch ngành, khu vực cần bảo vệ, xác định ranh giới tại thực địa, xử lý vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ mình quản lý.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 101