No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4366

Kế hoạch truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 12/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2753/KH-UBND truyền thông về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng xã hội học tập, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng các mô hình “Gia đình học tập". Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập"; đổi mới tư duy về giáo dục theo tư tưởng “Học tập thường xuyên, học tập suốt đời" để việc học tập luôn được đề cao trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội; phát huy truyền thống hiếu học, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuyên truyền vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua về công tác xây dựng xã hội học tập, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước. Tạo phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh: xây dựng những điển hình tiên tiến, những thành tích nổi bật, các giải pháp kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nội dung Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030".

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số, thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa.

Tuyên truyền về “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” hằng năm. Tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp tại các địa phương. Tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng. duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

 


 

Kim Cúc

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 101