Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 14
Đăng nhập

Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo kết luận số 12 của Bộ chính trị

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 

Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được đổi mới và đạt được những kết quả đáng kể cả ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng từng bước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực.

Kiều Bào tiêu biểu tới thăm cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Đàm Thủy (Ảnh tư liệu)

Trong những năm qua, nhằm quán triệt sâu sắc, thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 2687/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hình hình mới; Kế hoạch số 1739/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp; Kế hoạch số 2482/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay và ban hành nhiều văn bản khác liên quan. Đồng thời, tỉnh tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là đội ngũ làm công tác nghiên cứu, dự báo tình hình, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ để theo kịp những chuyển biến mới về nhiều lĩnh vực: Công tác bảo hộ công dân, bảo hộ quyền lợi chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác di cư quốc tế; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến khích mạnh mẽ người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, đóng góp cho công cuộc phát triển quê hương, đất nước; chủ động phối hợp, đề xuất hình thức thỏa đáng để cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin cho đồng bào về tình hình tỉnh Cao Bằng, về đất nước Việt Nam và chính sách của Đảng và Nhà nước. Tỉnh luôn có chủ trương sáng sáng tạo, đổi mới, đa dạng và linh hoạt các hoạt động để có thể quy tụ, động viên đông đảo bà con tham gia các hoạt động có ích cho cộng đồng và quê hương; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, việc khen thưởng, động viên những người có thành tích trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiến sỹ Lương Ngân, quê ở huyện Thông Nông, Cao Bằng hiện là giảng viên tại Đại học London South Bank (Anh Quốc)

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của người Việt Nam ở nước ngoài và quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng xác định tiếp tục phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Cao Bằng ở nước ngoài nói riêng, hướng về quê hương, đất nước; tuyên truyền cho đồng bào ta ở nước ngoài có nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, thấy được tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của trung ương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Mã Thị Nương
Có thể bạn quan tâm
ipv6 ready