Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập
  • Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo kết luận số 12 của Bộ chính trị

    Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 

  1 
ipv6 ready