Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 78
  • Trong tuần: 1 148
  • Tổng lượt truy cập: 256709
  • Tất cả: 158
Đăng nhập
Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân vốn đầu tư công
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghi giao ban trực tuyến tháng 8/2020 với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhằm đôn đốc đẩy manh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; coi nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020.

Nhà thầu phấn đấu hoàn thành tường kè tổ 17, phường Sông Hiến (Thành phố) vào cuối năm 2020. Ảnh K.X

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; Kế hoạch số 1180/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh về kế hoạch hành động, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ứng phó với tác động của đại dịch Covid-19; Văn bản số 2052/UBND-TH ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và các chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ giải ngân. Đẩy mạnh giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời hành vi thông thầu, cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân đầu tư công... Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; không xét thi đua khen thưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với người đứng đầu, chủ đầu tư và cá nhân liên quan.

Các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương chỉ đạo rà soát, xác định rõ những tồn tại, yếu kém ở từng khâu trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đến tổ chức thực hiện từng dự án. Tập trung rà soát ngay từ khâu chuẩn bị dự án, lựa chọn dự án giao vốn đến công tác thiết kế, đấu thầu, thi công, thủ tục thanh toán, quyết toán đối với dự án. Qua đó, kịp thời xử lý những vướng mắc của từng khâu, nhất là về thủ tục đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư... Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc, khắc phục những yếu kém trong công tác đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền được giao. Thực hiện điều chuyển vốn giữa các dự án theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các dự án đã hoàn thành, cần đẩy nhanh công tác quyết toán, không để dồn lại cuối năm, có quy định chế tài cụ thể về việc này. Đối với các dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2020, cần tập trung hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn cho nhà thầu. Đối với các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán phê duyệt, lựa chọn nhà thầu để sớm thi công.

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thành lập Tổ công tác của tỉnh để trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân các dự án, nhất là các dự án quan trọng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính thường xuyên rà soát, tổng hợp tình hình thức hiện kế hoạch đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh xử lý kịp thời các trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn..., bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Rà soát, chuẩn bị kỹ các dự án đầu tư công theo quy định để đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tạo quyết tâm mới của các cấp, ngành và sự đồng thuận xã hội, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và các năm trước chuyển sang.

Theo Báo Cao Bằng
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang